بازدید Organic Search بازدید هایی هستند که کاربر بعد از جستجوی عبارتی در گوگل روی صفحه مشخص شده از وب سایت شما کلیک می کند. توجه داشته باشید بازدید از سایت های ویدئویی مثل یوتیوب و آپارات و تماشا و... در این قسمت قابل ثبت نیست.

۱۰۰۰ ورودی اورگانیک گوگل
100% Complete
قابلیت بازدید ۱ زیر صفحه
100% Complete
قابلیت بازدید برگشتی
100% Complete
نکات مهم
۱- در بخش توضیحات لینک مطلب و کلمه کلیدی آن را ارسال کنید.
۲-توجه داشته باشید کلمه کلیدی شما باید در گوگل وجود داشته باشد.
۳- در بخش توضیحات تعداد بازدید روزانه خودرا اعلان کنید
1000 ورودی گوگل قیمت 46,000 تومان به صورت یک بار سفارش دهید
۲۰۰۰ ورودی اورگانیک گوگل
100% Complete
قابلیت بازدید ۱ زیر صفحه
100% Complete
قابلیت بازدید برگشتی
100% Complete
نکات مهم
۱- در بخش توضیحات لینک مطلب و کلمه کلیدی آن را ارسال کنید.
۲-توجه داشته باشید کلمه کلیدی شما باید در گوگل وجود داشته باشد.
۳- در بخش توضیحات تعداد بازدید روزانه خودرا اعلان کنید
2000 ورودی گوگل قیمت 90,000 تومان به صورت یک بار سفارش دهید
۳۰۰۰ ورودی اورگانیک گوگل
100% Complete
قابلیت بازدید ۱ زیر صفحه
100% Complete
قابلیت بازدید برگشتی
100% Complete
نکات مهم
۱- در بخش توضیحات لینک مطلب و کلمه کلیدی آن را ارسال کنید.
۲-توجه داشته باشید کلمه کلیدی شما باید در گوگل وجود داشته باشد.
۳- در بخش توضیحات تعداد بازدید روزانه خودرا اعلان کنید
3000 ورودی گوگل قیمت 135,000 تومان به صورت یک بار سفارش دهید
۵۰۰۰ ورودی اورگانیک گوگل
100% Complete
قابلیت بازدید ۱ زیر صفحه
100% Complete
قابلیت بازدید برگشتی
100% Complete
نکات مهم
۱- در بخش توضیحات لینک مطلب و کلمه کلیدی آن را ارسال کنید.
۲-توجه داشته باشید کلمه کلیدی شما باید در گوگل وجود داشته باشد.
۳- در بخش توضیحات تعداد بازدید روزانه خودرا اعلان کنید
5000 ورودی گوگل قیمت 225,000 تومان به صورت یک بار سفارش دهید
۱۰۰۰۰ ورودی اورگانیک گوگل
100% Complete
قابلیت بازدید ۱ زیر صفحه
100% Complete
قابلیت بازدید برگشتی
100% Complete
نکات مهم
۱- در بخش توضیحات لینک مطلب و کلمه کلیدی آن را ارسال کنید.
۲-توجه داشته باشید کلمه کلیدی شما باید در گوگل وجود داشته باشد.
۳- در بخش توضیحات تعداد بازدید روزانه خودرا اعلان کنید
10000 ورودی گوگل قیمت 430,000 تومان به صورت یک بار سفارش دهید